DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  COMMAND.COM is ...
   
  COMMAND.COM ความหมาย คือ คำสั่งที่มีหน้าที่แปลความหมายสำหรับ MS-DOS เรียก command interpreter เป็นโปรแกรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการทำงาน (operating system) COMMAND.COM จะรับคำสั่งจากผู้ใช้เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสั่งนั้นลงไปด้วยแป้นพิมพ์และทำงานโดยตรง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)