DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  command is ...
   
  command ความหมาย คือ คำสั่ง สำหรับสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ซึ่งผู้ใช้ (user) เป็นผู้สั่ง อาจสั่งโดยการใช้กดแป้นพิมพ์ หรือเลือกจากเมนูก็ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)