DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  PL/1 is ...
   
  PL/1 ความหมาย คือ เป็นชื่อย่อของภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่งที่ชื่อว่า Programming Language 1 พัฒนาขึ้นโดย IBM ในระหว่างปี พ.ศ. 2507-2512 โดยการนำเอากิจลักษณ์ที่สำคัญๆ ของภาษา FORTRAN ภาษา COBOL และภาษา ALGOL มาใช้เพื่อพัฒนาภาษานี้ ภาษา PL/1 ยังคงมีใช้อยู่ในสถานศึกษาและสถาบันวิจัยบางแห่ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)