DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  default is ...
   
  default ความหมาย คือ ค่าที่กำหนดไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ เป็นค่าที่ผู้ใช้นำไปใช้ได้เลย แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ชอบค่าที่กำหนดไว้นี้ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่าง default เช่น โปรแกรม word processor กำหนดลักษณะของหน้าเอกสาร ไว้ว่า เป็นแบบ single space (เว้นบรรทัดเดียว) ย่อหน้าเท่ากับ 0.5 นิ้ว เว้นขอบกระดาษข้างบน 1 นิ้ว ข้างล่าง 1 นิ้ว ข้างขวาและข้างซ้ายอย่างละ 1.25 นิ้ว เมื่อมีผู้ใช้ word processor ถ้าไม่กำหนดค่า default ใหม่ ค่า default ที่กำหนดไว้นี้ ก็จะทำหน้าที่ เมื่อเอกสารถูกพิมพ์ออกมา เอกสารก็จะมีลักษณะดังกล่าวแล้ว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)