DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  input/output bus is ...
   
  input/output bus ความหมาย คือ เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนหนึ่ง ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่สายเคเบิลต่างๆ ที่จะส่งผ่านสารสนเทศและข้อมูลไปมาระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์ และเครื่องมือรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)