DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  input/output buffer is ...
   
  input/output buffer ความหมาย คือ ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ซึ่งกันไว้สำหรับความจำชั่วคราว ที่ใช้ในการเก็บสารสนเทศและข้อมูลที่เพิ่งรับเข้ามา และเตรียมพร้อมจะส่งออกไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)