DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  input/output is ...
   
  input/output ความหมาย คือ มักย่อว่า I/O (อ่านว่า ไอโอ) การนำเข้าและการแสดงผลลัพธ์ เป็นงานหลัก 2 ใน 3 อย่างของคอมพิวเตอร์ ได้แก่การนำข้อมูลเข้า การประมวลผล (processing) และการแสดงผลลัพธ์ (output) input/output หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำเข้าสู่ไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผล ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาสำหรับผู้ใช้นำไปใช้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)