DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  input is ...
   
  input ความหมาย คือ การนำข้อมูลหรือสารสนเทศเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น ใช้แป้นพิมพ์ (keyboard) หรือการนำเข้าจากแฟ้มข้อมูลบนแผ่นดิสก์ ผ่านทางช่องดิสก์ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)