DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  kernel is ...
   
  kernel ความหมาย คือ ศูนย์กลางของระบบควบคุมการปฏิบัติงาน ส่วนหนึ่งของระบบที่จัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำ แฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์ต่อเชื่อมโยงต่างๆ เป็นส่วนที่รักษาเวลาและวันเดือนปี ส่วนนี้ทำหน้าที่นำโปรแกรมปฏิบัติการออกมาทำงาน และเป็นส่วนที่กำหนดระบบแหล่งข้อมูล
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)