DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  light pen is ...
   
  light pen ความหมาย คือ ปากกาแสง เป็นเครื่องสำหรับชี้ โดยที่มีผู้ใช้ เครื่องอุปกรณ์ชนิดนี้ ลงไปบนจอภาพ เพื่อเลือกหัวข้อ หรือเลือกคำคำสั่งบนจอภาพ ใช้กับการคลิกเมาส์ ปากกาแสงมีตัวเซ็นเซอร์แสง และส่งสัญญานไปยังคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะรับรู้ลักษณะของแสงที่ไม่กระทบ ในขณะที่นำปากกาแสงเข้าไปสัมผัสกับจอภาพ ทำให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าปากกาแสงสัมผัส ณ จุดใดของจอภาพ และตอบสนองการรับรู้นั้น เช่น เดียวกับการตอบสนองต่อเมาส์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)