DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  scroll bar is ...
   
  scroll bar ความหมาย คือ สกอลบาร์ หรือแถบเลื่อนจอภาพ ผู้ใช้สามารถลากให้จอภาพเลื่อนขึ้น-ลง หรือเลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายได้โดยการใช้เมาส์ลากลูกศรของสกอลบาร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)