DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  search and replace is ...
   
  search and replace ความหมาย คือ เป็นกิจลักษณ์อย่างหนึ่งในโปรแกรม word processsor ผู้ใช้สามารถกำหนดว่าตัวอักษรหรือถ้อยคำคำหนึ่งจะต้องถูกค้นหาและถูกเปลี่ยนแทนด้วยถ้อยคำหรือข้อความอีกข้อความหนึ่ง เช่น ต้องการเปลี่ยนคำว่า "ศักดิ์ภาพ" เป็น "ศักยภาพ" โปรแกรมจะถูกสั่งให้ค้นหาคำว่า "ศักดิ์ภาพ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "ศักยภาพ" ทั้งหมด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)