DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  thesaurus is ...
   
  thesaurus ความหมาย คือ กลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกัน ซึ่งเก็บไว้ในโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะของพจนานุกรมคำพ้อง มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน เป็นการหลากคำอย่างหนึ่ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)