DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  track is ...
   
  track ความหมาย คือ ร่อง ร่องของแผ่นดิสก์ซึ่งเป็นวงกลมตามลักษณะของดิสก์ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แผ่นดิสก์โดยทั่วไป มีร่องตั้งแต่ 40 – 1,024 ร่อง แล้วแต่ชนิดและขนาดของแผ่นดิสก์นั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)