DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  translator is ...
   
  translator ความหมาย คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้แปลภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง หรือใช้เปลี่ยนรูปของข้อมูลรูปหนึ่งไปสู่ข้อมูลอีกรูปหนึ่ง ตัวอย่างโปรแกรมที่เป็น translator เช่น compilers, assemblers เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)