DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  upload is ...
   
  upload ความหมาย คือ ใช้ในทางการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสำเนาของแฟ้มข้อมูลใดๆ จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปสู่คอมพิวเตอร์อื่น ซึ่งอยู่ไกลออกไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)