DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  voice input is ...
   
  voice input ความหมาย คือ คำสั่งโดยการใช้เสียงคน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลความหมายให้เป็นคำสั่ง หรือบรรจุคำสั่งนั้นลงไปในเอกสารโดยใช้ไมโครโฟน และเทคโนโลยีการจำเสียง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)