DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  write is ...
   
  write ความหมาย คือ เขียน , บันทึก หมายถึงการบันทึกข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ หรือการถ่ายทอดข้อมูลสู่เครื่องแสดงผลลัพธ์ (output) เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)