DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  word processor is ...
   
  word processor ความหมาย คือ เป็นโปรแกรมปฏิบัติการโปรแกรมหนึ่งใช้สำหรับจัดการด้านเอกสาร word processor ทำหน้าที่แทนกระดาษ ดินสอ เครื่องพิมพ์ดีด ยางลบ ไม้บรรทัด รวมทั้งพจนานุกรมด้วย งานส่วนใหญ่ของ word processor ได้แก่งานปรับปรุงแก้ไขเอกสาร หรือที่เรียกว่า editing เช่น การตัดออก ลบออก แทรกข้อความ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)