DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  window is ...
   
  window ความหมาย คือ วินโด้ ได้แก่ส่วนของจอภาพที่ใช้ในการแสดงหน้าของเอกสาร ข่าวสาร หรือภาพกราฟฟิกใดๆ เมื่อใช้โปรแกรมประเภทที่ใช้กับวินโด้ (window-based program) วินโด้ ใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นวินโด้เล็กๆ ได้หลายวินโด้ แต่ละวินโด้เล็กๆ นี้สามารถแสดงภาพเอกสารของตนเองได้ด้วย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)