DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  amorphous คือ ...
   
  amorphous ความหมาย คือ อสัณฐาน, ไม่มีรูปร่าง; (เคมี) ร่วน, เป็นผง, ไม่เป็นผลึก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)