DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ระบบประสาทอัตโนวัติ
ภาษาอังกฤษ : autonomic nervous system (ANS)
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งทำงานนอกอำนาจจิตใจ �ประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
ระบบเครือข่าย
ระยะก่อนตกไข่
รังสี
รัศมีอะตอม
รีเฟล็กซ์แอกชัน
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ (รูปสามเหลี่ยมสมภาค)
ลักษณะด้อย
ลิกิวล์
ล้อกับเพลา
วัตต์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สตาร์ตเตอร์
สภาพละลายได้
สลิตเดี่ยว
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
สารประกอบไอออนิก
สีย้อมสังเคราะห์
ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน)
หมู่ไฮดรอกซิล
หินอัคนีระดับลึก
อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิน
อาร์เอ็นเอ
ฮอร์โมน
เครื่องขับแบบโซลิดสเตต
เซลล์ดิพลอยด์
เทอร์มอมิเตอร์
เมดัลลา
เลนส์นูน
เส้นใย