DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับ
ภาษาอังกฤษ : back e.m.f.
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

แรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งมีทิศตรงข้ามกับกระแสในวงจรตามปกติ เช่น ขณะที่ขดลวดของมอเตอร์หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก ขดลวดจะตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งมีทิศตรงข้าม กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แรงแวนเดอร์วาลส์
แร่ธาตุ
แสงดำ
แอนติลอการิทึม
แอมแปร์
แอลเอช
โกลเมอรูลัส
โครเมียม
โทโคฟีรอล
โพลารอยด์
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
โรงไฟฟ้าระบบกำลังความร้อน
ไกลซีน
ไดนามิกแรม หรือดีแรม
ไฟล์
ไอออน
ไฮโพแนสตี
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์