DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การเพาะปลูกตามแนวระดับ
ภาษาอังกฤษ : contour cultivation
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การเพาะปลูกโดยการทำร่องไถนาขนานไปตามแนวระดับเดียวกันเป็นขั้น ๆ ขวางกับความลาดเทของพื้นที่ เพื่อลดอัตราการชะล้างพัดพาดิน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น
การเห็นภาพติดตา
การแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน
การได้เปรียบเชิงกล
กำมะถันแอลฟา
ขดลวดปฐมภูมิ
ขั้วบวก
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ครีเอทีฟคอมมอนส์
คลื่นเหนือเสียง
ความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว
ความนำไฟฟ้า
ความเครียด
ความโน้มถ่วง
คาร์บอนมอนอกไซด์
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
จุดยอดคู่
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ดอร์ซัลฮอร์น (ของไขสันหลัง)
ตะกอน
ตาบอดสี
ทรานซิสเตอร์
นัยน์ตา
บลัดสเมียร์
ประพจน์
ผสมกลับ
พอลิแซ็กคาไรด์
ฟอลลิเคิล
ภูเขาไฟ