DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การเผาไหม้
ภาษาอังกฤษ : combustion
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารรวมกับตัวออกซิไดซ์� เช่น ออกซิเจน โดยอาจมีความร้อนหรือแสงเกิดขึ้นด้วย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ
การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
การแบ่งเซลล์
การได้รับประโยชน์ร่วมกัน
กำมะถันรอมบิก
ขดลวดทุติยภูมิ
ขั้วของพันธะ,ไดโพล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ครีบอก
คลื่นวิทยุ
ความดัน
ความนำไฟฟ้า
ความเข้มเสียง
ความแรงของเบส
คาร์บอน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
จุดยอดคี่
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ตรีโกณมิติ
ตาบอดกลางคืน
ทรัพยากรธรรมชาติ
นักเขียนโปรแกรม
บรอมไทมอลบลู
ประชุมทางวีดิทัศน์
ผลึก
พอลิเมอไรเซชัน, การเกิดพอลิเมอร์
ฟอร์ไมกา
ภูมิอากาศ