DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การเปล่งแสง
ภาษาอังกฤษ : luminescence
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

การเกิดแสงของสารบางชนิดโดยไม่ใช้พลังงานความร้อน แต่ใช้พลังงานรูปอื่นได้แก่ การเรืองแสง เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การเพิ่มประชากร
การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตา
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส
การให้เหตุผลแบบอุปนัย
กำมะถันมอนอคลินิก
ก๊าซธรรมชาติ
ขอบล่าง
ข้อมูลอนุกรมเวลา
ครีบสะโพก
คลื่นฟ้า
ความชื้นสัมพัทธ์
ความถ่วงจำเพาะ
ความเข้มข้น
ความแรงของกรด
คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (มัชฌิมเรขาคณิต)
จุดยอด
ซอฟต์แวร์
ดอกสมบูรณ์เพศ
ด้านเริ่มต้น
ตัวให้อิเล็กตรอน
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์ระบบ
บรอดแบนด์โมเด็ม
ประชากร
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
ฟอร์มแฟกเตอร์
ภูมิคุ้มกันรับมา