DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : นิวโรสปอรา
ภาษาอังกฤษ : neurospora
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

จีนัสหนึ่งของเห็ดราซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่ขนมปัง �จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ราขนมปัง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟต
น้ำกระด้างชั่วคราว
น้ำมัน
น้ำยาง
บรอมไทมอลบลู
บิวเรตต์
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
ปมประสาท
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
ปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์
ผลึก
พฤกษศาสตร์
พอร์ต
พายุหมุน, ไซโคลน
ฟลิปเปอร์
ฟิสิกส์ยุคใหม่
มรสุม
มีโซสเฟียร์
ยูนิกซ์
ระบบประสาทอัตโนวัติ
รีจิสเตอร์
ลำดับลู่ออก
วัคซีน
วีจีเอ
สมการเชิงอนุพันธ์
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
สารแขวนลอย
ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน)
หลอดไฟฟ้านีออน
ออกซีฮีโมโกลบิน