DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การชนในหนึ่งมิติ
ภาษาอังกฤษ : one-dimensional collisions
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การดึงไอออน
การตกแบบเสรี
การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร
การทดและส่งน้ำ
การปรับตัว
การพาความร้อน
การวิเคราะห์
การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
การหมุนเวียนของเลือด
การเคลื่อนที่
การเพาะปลูกแบบขั้นบันได
การแปรผันตรง
กำลังม้า
ขั้วปอด, หลอดลม
ข้าวไร่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ความต่างศักย์หยุดยั้ง
ความหนาแน่น
คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล
คิวมูโลนิมบัส
จำนวนนับ
ช่วงครึ่งเปิด
ซูโครส
ด้านเริ่มต้น
ตารางธาตุ
ทศนิยมซ้ำ
นิโคติน
ปฏิกิริยาดูดความร้อน
ปิเปตต์
พลังงานความร้อนใต้ธรณี