DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กระเพาะปัสสาวะ
ภาษาอังกฤษ : urinary bladder
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง� ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะจากไตก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกาย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กระแสวน
กราฟ (ของความสัมพันธ์)
กราฟเชื่อมโยง
กลีเซอริน
กลไก
กล้ามเนื้อยึดเลนส์
กัมมันตภาพรังสี
การกลั่นลำดับส่วน
การงอก
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร
การปลูกพืชหมุนเวียน
การวาวแสง
การสื่อสารทางเดียว
การเก็บข้อมูล
การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตา
การไม่เท่ากัน [อสมการ]
ของเหลว
ข้าวนึ่ง
ควอรตซ์
ความถี่สะสมสัมพัทธ์
ความเท่ากันทุกประการ
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย
ชัตเตอร์
ซีเลนเทอเรต
ดูโอดีนัม
ตารางสองทาง
ทอร์ก
น้ำตาลดิบ
ปฏิกิริยาเคมี