DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กลศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : mechanics
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

วิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุซึ่งอยู่นิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่�กลศาสตร์แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา คือ พลศาสตร์ และ สถิตยศาสตร์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)