DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กล้ามเนื้อตามยาว
ภาษาอังกฤษ : longitudinal muscle
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กล้ามเนื้อที่เรียงตัวตามยาว ของสัตว์บางชนิด� เช่น ไส้เดือนดิน ประสานกับกล้ามเนื้อวงจะทำให้เคลื่อนที่ได้

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กล้ามเนื้อวง
กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์
กัตเตชัน
การกระจายที่เบ้ทางซ้าย
การกลิ้ง
การคายน้ำ
การดูดกลืน
การทดลองสุ่ม
การผสมพันธุ์ในพวก
การล่าเหยื่อ
การสื่อด้วยการสัมผัส
การอพยพออก
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส
กำลังสองสมบูรณ์
ขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน
ครึ่งชีวิต
ความคิดละเอียดลออ
ความปลอดภัยในการทำงาน
ความเร็ววัฏภาค
คันดินธรรมชาติ
ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย
ฉนวน
ซีเมนส์
ดีเทอร์มิแนนต์
ตัวให้อิเล็กตรอน
ทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด- ลาวรี
นิวโรสปอรา
ปฏิกิริยาดูดความร้อน
ปิโตรเลียม