DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กราฟเชิงซ้อน
ภาษาอังกฤษ : multiple line graph
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

กราฟเส้นแสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่สนใจศึกษาตั้งแต่�2 ลักษณะขึ้นไป

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กราฟแบบซิกมอยด์
กลีบเลี้ยง, กลีบนอก
กลุ่มสลับที่
กล้องจุลทรรศน์
กล้ามเนื้อลาย
กัตเตชัน
การกร่อนของดิน, การพังทลายของดิน
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
การตกผลึก, การเกิดผลึก
การทำสารให้บริสุทธิ์
การย่อยเชิงกล
การสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์
การหายใจ
การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์
การแทรกสอด
กำลังสองสมบูรณ์
ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี)
ความชื้น
ความร้อน
ความแปรปรวน
คำอนิยาม
จำนวนนับ
ช่องคลอด
ดอร์ซัลฮอร์น (ของไขสันหลัง)
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ท่อนำไข่
น้ำลาย
ประจุไฟฟ้า, ประจุ