DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คัดสำเนา คือ ...
คัดสำเนา [V] ความหมาย คือ copy,คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ,,,
ตัวอย่าง :: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)