DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สายด่วน คือ ...
สายด่วน [N] ความหมาย คือ hotline,โทรศัพท์สายตรงที่จัดไว้สำหรับเหตุเร่งด่วนหรือเฉพาะเรื่อง,,,
ตัวอย่าง :: กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เปิดให้บริการข้อมูลระงับอุบัติภัยจากสารเคมีโดยผ่านสายด่วน
มีหน่วยเป็น :: สาย
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)