DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คลื่นลูกใหม่ คือ ...
คลื่นลูกใหม่ [N] ความหมาย คือ new wave,คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในกิจการนั้นๆ แทนคนรุ่นเก่า,,,
ตัวอย่าง :: นักประวัติศาสตร์จะพูดถึงการเคลื่อนไหวนี้ในฐานะคลื่นลูกใหม่ที่จะนำประวัติศาสตร์สู่ยุคใหม่
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม :: (สำนวน)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)