DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  นาฬิกาจับเวลา คือ ...
นาฬิกาจับเวลา [N] ความหมาย คือ stopwatch,นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป,,,
ตัวอย่าง :: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที
มีหน่วยเป็น :: เรือน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)