DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชนชั้นกรรมาชีพ คือ ...
ชนชั้นกรรมาชีพ [N] ความหมาย คือ working class,ชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานโดยการรับค่าจ้าง หรือเงินเดือนเป็นการตอบแทน โดยเฉพาะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้แรงกายเป็นหลัก,,ชนชั้นกลาง, ชนชั้นใช้แรงงาน,ชนชั้นสูง
ตัวอย่าง :: การร่วมมือกันต่อต้านความเอารัดเอาเปรียบจะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกรรมาชีพ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)