DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  บูรณาการ คือ ...
บูรณาการ [N] ความหมาย คือ integration,กระบวนการรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน,,การรวมกัน,แยกกัน
ตัวอย่าง :: การใช้วิธีบูรณาการกับการศึกษาจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาและจำนวนเวลาเรียน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)