DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พระราชอัธยาศัย คือ ...
พระราชอัธยาศัย [N] ความหมาย คือ royal command,พระราชประสงค์หรือความต้องการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เป็นการทั่วไป,,,
ตัวอย่าง :: การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)