DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  เย้ย คือ ...
   
  เย้ย ความหมาย คือ ก. พูดหรือกระทําให้ได้อาย ให้เจ็บใจ ให้โกรธ.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)