DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  afflux คือ ...
   
  afflux ความหมาย คือ ระดับน้ำท้น : ความสูงของระดับน้ำที่ท้นขึ้นจากระดับน้ำปกติเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางในลำน้ำ เช่น ฝาย หรือ สะพาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)