DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  agronomy คือ ...
   
  agronomy ความหมาย คือ พืชศาสตร์ : สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพืชไร่ นา รวมถึงการใช้ดิน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)