DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  aggregate คือ ...
   
  aggregate ความหมาย คือ มวลรวม :วัสดุ เช่น ทราย กรวด หรือหินย่อย ซึ่งใช้ผสมกับซีเมนต์หรือวัสดุเชื่อมประสานอื่น ๆ กรวด ทราย หินย่อย ที่นำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น หินโรยทางรถไฟ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)