DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  hardpan คือ ...
   
  hardpan ความหมาย คือ ชั้นดินทึบ : การก่อตัวของชั้นดินที่เกิดจากการตกตะกอนของแร่ธาตุซึ่งละลายมากับน้ำ เช่น แคลเซียมคาร์บอร์เนต หรือ ซิลิกา ที่ระดับความลึกหนึ่งใต้ผิวดินเป็นเวลานานแรมปีจนกลายเป็นชั้นดินแข็ง สามารถกั้นการไหลของน้ำลงสู่ใต้ดินได้ เพราะจะไม่อ่อนตัวหรือยุ่ยเมื่อเปีอกน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)