DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  wall , diaphragm คือ ...
   
  wall , diaphragm ความหมาย คือ 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurry) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)