DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Control key is ...
   
  Control key ความหมาย คือ คอนโทรลคี, แป้นคีคอนโทรล ได้แก่แป้นคีซึ่งเมื่อกดร่วมกับแป้นคีอื่น ทำให้แป้นคีนั้นให้ผลตรงข้าม ในโปรแกรมปฏิบัติการหลายๆ โปรแกรม เมื่อกด Control-U (กดแป้นคอนโทรล และแป้นตัวยู U) อาจเป็นคำสั่ง undo ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย หรืออาจเป็นคำสั่งเปิดหน้าต่อไปก็ได้ แล้วแต่โปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)