DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  computer revolution is ...
   
  computer revolution ความหมาย คือ การปฏิวัติคอมพิวเตอร์ หมายถึงการที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชวิตประจำวันของคนโดยทั่วไป ทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการประกอบวิชาชีพทุกแขนงวิชา เหตุที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติคอมพิวเตอร์คือ (1) การเข้ามามีบทบาทของคอมพิวเตอร์ เป็นการเข้ามาอย่างทันทีทันใด โดยรวดเร็ว และ (2) การปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ทำได้ด้วยความรวดเร็วอย่างยิ่ง และถูกต้องอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)