DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  export is ...
   
  export ความหมาย คือ การถ่ายทอดข้อมูลหรือสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง ไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกระบบหนึ่ง หรือการถ่ายทอดสารสนเทศจากโปรแกรมหนึ่งไปสู่อีกโปรแกรมหนึ่ง ดูเพิ่มเติม import
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)