DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  first in, first out is ...
   
  first in, first out ความหมาย คือ มักใช้ เป็นคำย่อว่า FIFO (อ่านว่าฟีโฟ) เป็นวิธีการในการประมวลผลอย่างหนึ่ง ซึ่งประมวลผลตามลำดับข้อมูลที่ถูกส่งเข้าไป ข้อมูลใดที่เข้าสู่คอมพิวเตอร์ก่อน จะได้รับการประมวลผลก่อน และส่งผลลัพธ์ออกมาก่อน ข้อมูลที่เข้าไปทีหลัง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)