DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
ภาษาอังกฤษ : deoxyribonucleic acid (DNA)
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียน เป็นสารพันธุกรรมมีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กรดปาล์มิติก
กรดอะมิโนที่จำเป็น
กรดแอซีติก
กรวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระแสเหนี่ยวนำ
กลศาสตร์ควอนตัม
กล่องเสียง
กวานีน
การกร่อนของดิน, การพังทลายของดิน
การจับตัว
การทดลอง
การผุพังอยู่กับที่
การสังเคราะห์ทางเคมี
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่
การแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส
ขนาดของเวกเตอร์
ข้าวนาปรัง
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความถี่สะสมสัมพัทธ์
ความเร็วขณะหนึ่ง
คาบ
จันทรุปราคา,จันทรคราส
ชื่อเรื่อง
ดรรชนีหักเห
ตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ท่อปัสสาวะ
น้ำเลี้ยงอสุจิ